Σχεδιασμός και εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής σε νησιωτικό πλαίσιο: Στοιχεία και προοπτικές πολιτικής από το Βόρειο Αιγαίο στην Ελλάδα

Η παρούσα μελέτη αναλύει την υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (OEE) που στοχεύει μικρά νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα παρατηρούμενα πρότυπα ανάπτυξης κατά τα τελευταία χρόνια και στο ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης χρησιμεύουν ως βάση για συστάσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αντίστοιχης ΟΕΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η μελέτη αποτελεί παράρτημα του έργου ESPON BRIDGES, το οποίο διερεύνησε ευκαιρίες και προκλήσεις που συνδέονται με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. 

BRIDGES - Territories with Geographical Specificities | ESPON

Documents

ESPON BRIDGES spinoff_North Aegean.pdf

  • Acrobat Document | 3.70MB