Att stödja WHO;s årtiondet för hälsosamt och inkluderande åldrande i städerna: en politisk handbook

Den här rapporten har sitt ursprung i de diskussioner som hölls för ett antal år sedan av en liten grupp europeiska städer som då höll på att bilda arbetsgruppen Eurocities Urban Ageing Working Group. Målet för partnerstäderna var, och fortfarande är, att bygga en effektiv paneuropeisk plattform som

  1. förstår dynamiken i moderna städer och dess påverkan på en åldrande befolkning i stadsmiljö
  2. kan utveckla effektiva och framgångsrika politiska åtgärder för åldrande i städer, med särskilt fokus på social ojämlikhet och ojämlik hälsa samt marginaliserade grupper av äldre
  3. främjar äldres roll när det gäller att utforma, leda och genomföra arbetsprogram
  4. får medborgare, beslutsfattare, forskare och företag att arbeta tillsammans i stället för enskilt, så att framstegen inte begränsas.

Tanken är att denna rapport ska kunna användas som ett verktyg för att lyfta äldrepolitikens profil och sätta den mer på agendan hos europeiska institutioner, stadsadministrationer och ickestatliga organisationer, särskilt ur åldrandets sociala perspektiv. Denna rapport kombinerar därför begreppsmässiga strategier för åldrande – främst Världshälsoorganisationens modell för åldersvänliga städer – med praktiska och proaktiva exempel på hur städer genomför förändringar.

Att skapa förändring är vår högsta prioritet.

Det ligger mycket arbete bakom denna rapport och jag vill tacka Piera Petruzzi på ESPON, Erik van Ossenbruggen på ECORYS och arrangörerna av de fantastiska mötena och evenemangen samt kollegorna på Eurocities-kontoret och arbetsgruppens ledare – Tom van Benthem från Amsterdam och Anne-Berit Rafoss från Oslo – som har lett detta arbete.

På hemmaplan har kollegor i Greater Manchester Combined Authority, i synnerhet Jo Garsden, Mark Hammond och Maria Gonzalez, spelat en ovärderlig roll – precis som Dave Thorley vid Manchester City Council, Chris Phillipson och Tine Buffel vid University of Manchester samt Stefan White vid Manchester Metropolitan University.

Jag hoppas att denna rapport endast är en milstolpe i vårt pågående arbete med att skapa ett åldersvänligt Europa och att vi upprätthåller våra samarbeten trots de nationella och internationella utmaningar som verkar vara utformade för att driva oss från varandra.

Trevlig läsning!

Paul McGarry

Greater Manchester Ageing Hub, främsta intressent för ESPON ACPA

ESPON ACPA – Att anpassa europeiska städer till en åldrande befolkning

Documents

ESPON ACPA policy handbook_SE_new.pdf

  • Acrobat Document | 6.79MB