Den territoriella dimensionen av framtidens politik

Utformningen av den territoriella dimensionen av framtidens politik kräver en förståelse för den territoriella mångfalden – och dess viktiga utmaningar och utvecklingsperspektiv – på olika platser runt om i Europa, både inom och utanför de administrativa gränserna. Det är även viktigt att utarbeta politiska strategier och genomförandeverktyg som kan bidra till att maximera utvecklingspotentialen med målet att främja medborgarnas välbefinnande. Så småningom kommer detta territoriella tänkande att bli en integrerad del av den europeiska och nationella politiken och vägleda utformningen och genomförandet av regionala och lokala utvecklingsstrategier.


Mot bakgrund av diskussionerna kring framtiden för EU-politiken (däribland sammanhållningspolitiken) och de kommande förberedelserna för nästa omgång av strategier och program på nationell, regional och lokal nivå har det europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling och sammanhållning (ESPON) tillhandahållit nya territoriella kunskapsunderlag inom en mängd olika områden (sysselsättning, affärsutveckling, konnektivitet, offentliga tjänster, koldioxidsnål ekonomi, styrning etc.) för att hantera utmaningarna och möjligheterna för städernas och regionernas framtida utveckling.


I denna policysammanfattning presenteras viktiga slutsatser och politiska budskap från de undersökningar som ESPON utfört som en del av samarbetsprogrammet ESPON 2020 i syfte att stödja debatten om den territoriella dimensionen av den framtida politiken på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

Documents

Territorial Dimension_SWEDISH.pdf

  • Acrobat Document | 3.24MB