Göteborg – En bättre plats att åldras på - Fallstudierapport

Göteborg har som mål att bli en bättre plats att åldras på. Alla göteborgare ska kunna se fram emot att bli gamla i staden. Enligt vår uppfattning strävar en åldersvänlig stad efter en inkluderande och tillgänglig social och fysisk miljö som främjar hälsa, delaktighet och säkerhet för alla människor, i synnerhet för äldre.
För att bli en mer åldersvänlig stad måste äldres delaktighet, behov, erfarenheter, kunskap och idéer vara i centrum för planering, beslutsfattande, organisation och utveckling. Sammanfattningsvis kan en stad inte bli bättre att åldras i utan att äldre människor deltar i processen. Genom att använda kunskaper om dagens äldre är vårt mål att fastställa strukturer för ett mer inkluderande och tillgängligt samhälle att åldras i för kommande generationer.

Denna rapport är ett resultat av ESPON ACPA-studien som initierades av åtta olika europeiska städer involverade i EUROCITIES-arbetsgruppen för åldrande i städer. Det fanns ett gemensamt intresse av att studera konsekvenserna av den åldrande befolkningen i städer och hur vi kan utveckla en effektiv politik med fokus på sociala och hälsomässiga ojämlikheter som bättre tillgodoser behoven hos den heterogena gruppen av seniorer, jämte andra pågående utmaningar i städerna. Rapporten ger läsaren en omfattande inblick i hur Göteborg, en av de åtta europeiska städerna som deltar i studien, arbetar för att bli mer åldersvänlig. Den ger en översikt över forskning, insikter, statistik, reflektioner samt god praxis vad gäller anpassning och utformning så att medborgare, beslutsfattare, forskare och företag alla kan samlas och samarbeta.

I denna rapport om Göteborg får läsaren möjlighet att lära sig om olika metoder och hur ny teknologi kan presenteras för seniorer på ett kreativt sätt som ökar kunskapen om hur tillgängligare områden kan skapas genom Life Filming-metoden. Ett exempel på hur seniorers delaktighet i samhället kan ökas är Flexlinjen, en speciell lättillgänglig transporttjänst, som seniorer kan använda gratis med seniorkortet. Vidare ger rapporten exempel på hur befintliga bostäder kan anpassas med små justeringar för att göras mer lättillgängliga, samtidigt som socialt utbyte mellan grannar främjas, genom modellen Trygghetsboende. Dessa exempel representerar de tre viktigaste områdena för seniorer i Göteborg: social delaktighet och inkludering; mobilitet; bostäder.

En av de återstående utmaningarna är hur vi kan bli bättre på att arbeta på ett tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt sätt för att säkerställa att vi anpassar alla aspekter av samhället till en åldrande befolkning.

I Göteborg tror vi starkt på idén att dela med oss av god praxis och lärande som ett sätt att inspirera varandra till att bli bättre på att skapa åldersvänliga sociala och fysiska miljöer som främjar hälsa, delaktighet och trygghet för alla.

Lisa Holtz

Processledare för stadsutveckling,

Göteborgs Stad

ESPON ACPA – Att anpassa europeiska städer till en åldrande befolkning

Documents

ESPON ACPA city report Goteborg_SE_new.pdf

  • Acrobat Document | 3.31MB