Územné dôsledky lepšej právnej regulácie pre Európu do roku 2050

Lepšia právna regulácia je jednou z ústredných tém holandského predsedníctva EÚ s cieľom viesť politiky EÚ k dosiahnutiu ich cieľov najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom. ESPON EZÚS na požiadanie analyzoval možné dlhodobé účinky v prípade, že by návrh a realizácia regulačného rámca neboli v súlade s lepšou právnou reguláciou. Tento stručný prehľad politiky poukazuje na potrebu
lepšej právnej regulácie tým, že sa zaoberá dvoma druhmi politík EÚ: Kohézna politika a politika dopravnej infraštruktúry. Porovnaním podmienok lepšej a menej účinnej právnej regulácie vo vzťahu k 3 územným scenárom, ktoré predpokladajú kombináciu alternatívnych politík s podporou rozvoja 1) metropolitných oblastí, 2) mestskej siete a 3) regiónov (menších miest, vidieckych a aostávajúcich regiónov), sa stáva zrejmou regionálna rôznorodosť dôsledkov menej účinnej právnej regulácie.

Documents

Policy_brief_better regulation_SK.pdf

  • Acrobat Document | 8.90MB