Územné scenáre pre Európu do roku 2050

Scenáre môžu byť užitočným nástrojom podpory tvorby politiky. Môžu sa použiť na komunikáciu poznatkov a diskusiu o potenciálnom územnom rozvoji, vplyve územne relevantných politík a politických rozhodnutí, ktoré sa majú prijať. Dokážu formovať zmýšľanie tvorcov politík. Územné scenáre môžu obohatiť procesy politík a pomôcť im dlhodobo zachytiť sa a stať sa účinnejšími a efektívnejšími tým, že zohľadnia územnú rozmanitosť budúceho vývoja.


Projekt, ktorý vykonáva ESPON ET2050, nadväzuje na tradíciu výhľadových štúdií a politických vízií v oblasti územného rozvoja v Európe. Východiskami sú najnovšie rámcové dokumenty európskej politiky ako aj územné stratégie vymedzené na regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni v Európe a susedných krajinách.

Documents

Policy Brief Scenarios 2050.pdf

  • Acrobat Document | 652KB