Obnova brownfieldov – príležitosti pre miestne orgány: Ako riešiť nevyužívané, opustené plochy a budovy v centrálnych mestských oblastiach?
Urban brownfield regeneration opportunities for local authorities: How to deal with unused, abandoned areas and buildings in central urban areas?


Venue

Slovakia

Online

18 December 2023


13.00 - 14.30

Slovakia

SK: Ministerstvo dopravy SR považuje obnovu zanedbaných a nevyužívaných území za dôležitý prvok sociálneho a ekonomického rozvoja miest s významným vplyvom na predchádzanie rastu zastavaných území a fragmentácie krajiny. Téma obnovy brownfieldov je definovaná aj v rámci národného dokumentu Program Slovensko 2021 - 2027 v rámci špecifického cieľa: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia. Zdôraznenie významu transformácie brownfieldov prostredníctvom udržateľných inovatívnych intervencií je dôvodom, prečo sme sa rozhodli zapojiť do spin-off projektu ENSURE a prezentovať ho. V neposlednom rade Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 ako národný rámcový politický dokument určuje konkrétne opatrenia súvisiace s témou regenerácie brownfieldov: Analyzovať prekážky opätovného využitia a revitalizácie nevyužívaných, opustených a zanedbaných území v mestách a navrhnúť podporu tohto opatrenia.

Kontext

Prezentácia štyroch príkladov dobrej praxe z iných krajín EÚ a návod „krok za krokom“ je druhom vhodného prenosu poznatkov medzi orgánmi (národnými/regionálnymi/miestnymi a národnými/európskymi) v rámci TAP Perspektíva pre všetkých ľudí a miesta. Zanedbané a nevyužívané oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci budúcich politík územného rozvoja.

Agenda

  1. Predstavenie programu ESPON 2030
  2. Prezentácia ENSURE
  3. Prezentácia aktivít SAŽP
  4. Diskusia

Registrácia

-----------

EN: The Ministry of Transport of the Slovak Republic considers the restoration of neglected and unused areas as an important element of the social and economic development of cities with a significant impact on preventing the growth of built-up areas and the fragmentation of the landscape. The topic of brownfield restoration is defined as well within the national document Programme Slovakia 2021-2027 under a specific objective: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure including in urban area, and reducing all forms of pollution.

Highlighting the importance of brownfield transformation through sustainable innovative interventions is the reason why we decided to promote the ENSURE spin-off project. Last but not least, the Urban Development Policy of the Slovak Republic by 2030 as national framework policy document designate specific measure connected with brownfield regeneration topic: Analyse obstacles to re-use and revitalisation of unused, abandoned and neglected areas in urban areas and propose support this measure.

The context

Presentation of four good practise cases from other EU countries and step-by-step guidance is kind of appropriate knowledge transfer between authorities (national/regional/local and national/European) within TAP Perspective for all people and places. Neglected and unused areas are playing crucial role within future territorial development policies.

Agenda

1.ESPON 2030 presentation

2. presentation of the activities of the Slovak Environment Agency

3. Presentation of ENSURE TA

4. Discussion