Oslo – En grønnere, varmere og mer skapende by - Casestudierapport

Oslo har som mål å bli en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle. Byen skal være god å vokse opp og bli gammel i. Det er et mål at innbyggerne, uavhengig av alder, skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv, hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet.

Vi er stolte av å være den første aldersvennlige byen i Norge. Veiledningsmateriellet til WHO har vært viktig. Materiellet ga oss nyttig informasjon og rettledning da vi skulle starte arbeidet med å utvikle byen til å bli mer aldersvennlig og Oslo kommunes Handlingsplan for en aldersvennlig by skulle utarbeides. Sammen med Plan for en trygg og mangfoldig eldreomsorg og Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov danner dette rammene for arbeid rettet mot eldre i Oslo.

For Oslo kommune har dialogen med seniorene blitt prioritert, både da handlingsplanen skulle utformes, men også når ulike tiltak skal iverksettes. Seniorene har gitt oss innspill på hva som bør gjøres og hvordan. På denne måten sikrer vi oss at de tiltakene vi iverksetter er mest mulig korrekte, men også at de er innrettet slik at de faktisk møter eldre sine behov.

Deltagelse i Eurocities, og nettverket av aldersvennlig byer, har gitt oss muligheter til å utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger med andre land. Beslutningen om å gjennomføre en analyse av det pågående arbeidet i åtte europeiske byer er positivt. Det har vært liten eller ingen forskning på det aldersvennlig by arbeidet i Oslo og det gjør denne rapporten viktig.

I Oslo sin rapport er det i liten grad beskrevet tiltakene kommunen har innenfor helse- og omsorg. Årsaken er at aldersvennlig by arbeidet i hovedsak er definert som et forebyggende arbeid, helse- og omsorgstjenester har derfor ikke hovedfokus i denne rapporten.

I rapporten kan du lese hva forskerne oppfatter er kommunes utfordringer og muligheter. Vi får også noen anbefalinger som vi kan ta med oss videre i arbeidet. Håndboken tar for seg gode eksempler fra alle byene. Her kan vi få gode råd fra de andre deltagerbyene, men også lære bort det vi har lykkes med.

Monica Enge Eriksen

Oslo kommune

ESPON ACPA – Europeiske byers tilpasning til befolkningsaldring: Policy-utfordringer og beste praksis

Documents

ESPON ACPA city report Oslo_NO.pdf

  • Acrobat Document | 3.54MB