Μέτρηση του οικονομικού αντικτύπου της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εδαφικό επίπεδο

Κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς 2018, διοργανώθηκαν περισσότερες από 23 000 εκδηλώσεις με περισσότερους από 12,8 εκατομμύρια συμμετέχοντες. Αυτό καταδεικνύει με σαφήνεια τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η πολιτιστική κληρονομιά στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.


Η μελέτη-ορόσημο «Cultural Heritage Counts for Europe» (Η πολιτιστική κληρονομιά μετρά για την Ευρώπη) (2015) δείχνει ότι περίπου 300 000 άτομα εργάζονται άμεσα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ότι δημιουργούνται έμμεσα έως και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τον τομέα. Ωστόσο, τα οικονομικά οφέλη της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιφέρειες και τις πόλεις εξακολουθούν να μην είναι πλήρως κατανοητά.


Το παρόν έγγραφο εργασίας βασίζεται στις ακόλουθες ερωτήσεις:


• Πώς ορίζεται ο οικονομικός αντίκτυπος της πολιτιστικής κληρονομιάς; Σε ποιους οικονομικούς τομείς συνεισφέρει η πολιτιστική κληρονομιά; Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεισφορά;
• Πώς μπορεί να μετρηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πολιτιστικής κληρονομιάς; Πώς αυτός εκφράζεται με ποσοτικούς όρους λαμβανομένων υπόψη της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας σε εδαφικό επίπεδο;
• Πώς μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα που αφορούν τον αντίκτυπο που έχει η πολιτιστική κληρονομιά σε όλα τα εδάφη;


Το παρόν έγγραφο εργασίας βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα και τα στοιχεία του έργου στοχοθετημένης ανάλυσης ESPON 2020 με τίτλο «Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts through a Set of Common European Socio-economic Indicators» (Η υλική πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικός πόρος εδαφικής ανάπτυξης: Χαρτογράφηση επιπτώσεων μέσω ενός συνόλου κοινών Ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονομικών δεικτών) (ESPON HERITAGE) και του έργου ESPON 2006 με τίτλο «The Role and Spatial Effects of Cultural Heritage and Identity» (Ο ρόλος και οι χωροταξικές επιπτώσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας).

Documents

Working Paper Cultural heritage Greek.pdf

  • Acrobat Document | 2.54MB