Rola i perspektywy polityki spójności w planowaniu obszarów metropolitalnych i miast: Studium przypadku Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Niniejsze sprawozdanie jednoznacznie wskazuje, że w ramach nowego budżetu UE na lata 2021–2027 metropolie powinny mieć większy wpływ na kształtowanie i realizację programów unijnych, a włączenie metropolii w programowanie polityki spójności UE będzie kluczowe dla koordynacji polityk i instrumentów w miastach oraz na obszarach podmiejskich i wiejskich. Polityka spójności powinna zapewnić ramy dla zaspokojenia długoterminowych potrzeb poszczególnych obszarów metropolitalnych. Działania te powinny koncentrować się przede wszystkim na kwestiach takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój oraz polaryzacja społeczno-gospodarcza w skali metropolitalnej, ponieważ rozwiązywanie tych problemów wymaga strategii wykraczającej poza granice administracyjne. 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj raport.

Documents

ESPON METRO case study PL.pdf

  • Acrobat Document | 2.56MB