Wartość dodana polityki spójności UE w konsolidowaniu (zmiany) konfiguracji zarządzania metropolitalnego

Polityka spójności UE wywiera wpływ na rozwój terytorialny od czasu jej wprowadzenia po raz pierwszy pod koniec lat 80. Jednocześnie odgrywała ona również mniej lub bardziej widoczną rolę w przedefiniowaniu dynamiki zarządzania wewnętrznego na krajowym, regionalnym i lokalnym poziomie wdrażania. Chociaż wpływ ten został dostrzeżony i przeanalizowany w ramach różnych badań i studiów, rola, jaką polityka spójności UE odegrała we wzmacnianiu zarządzania metropolitalnego i współpracy metropolitalnej, stanowi wciąż stosunkowo niezbadaną dziedzinę. Niniejszy przegląd polityki koncentruje się na roli polityki spójności UE w kształtowaniu zarządzania metropolitalnego, a także na sposobie wykorzystywania przez instytucje metropolitalne polityki spójności UE jako środka do angażowania władz lokalnych, grup społecznych i podmiotów ze środowiska biznesu oraz koordynowania ich działań. W drodze analizy wielu powiązanych ze sobą zagadnień koncentruje się on również na skutkach i wynikach polityki spójności UE na poziomie metropolitalnym.

Celem przeglądu jest z jednej strony podkreślenie niejednorodności kanałów, lokalnych działań, reakcji i środków adaptacyjnych, które uruchomiły organy metropolitalne, aby czerpać korzyści z wdrażania polityki spójności UE, a z drugiej strony utrwalenie ich roli w krajowych, regionalnych i lokalnych ramach. Dowody i wynikające z nich przesłania polityczne opierają się na dziewięciu studiach przypadków przeanalizowanych w ramach projektu ESPON METRO, które dotyczyły obszarów metropolitalnych Barcelony, Brna, Brukseli, Florencji, Gdańska-Gdyni-Sopotu, Lizbony, Lyonu, Rygi i Turynu. Głównym celem jest wsparcie planistów i polityków w podejmowaniu świadomych decyzji na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym w zakresie programowania i wdrażania polityki spójności UE w okresie programowania 2021–2027.

Documents

ESPON METRO_Policy brief 3_PL.pdf

  • Acrobat Document | 541KB