Støtte til tiåret med sunn og inkluderende aldring i byene: En veiledning

Bakgrunnentil rapporten er diskusjoner som ble holdt for flere år siden av en liten gruppe europeiske byer. Disse dannet Eurocities Urban Aging Working Group. Målet med partnerbyene var– og er fortsatt– å bygge en effektiv paneuropeisk plattform som:

  1. forstår dynamikken i moderne byer og virkningen av en aldrende befolkninger i urban sammenheng,
  2. kan utvikle effektive og vellykkede prinsipielle svar på hvordan man håndterer aldring i byene, med særlig fokus på ulikheter av sosial og helsemessig art, samt i marginaliserte grupper av eldre,
  3. fremmer de eldres rolle i utforming, ledelse og implementering av arbeidsprogram, og
  4. samler innbyggere, beslutningstakere, forskere og bedrifter i et samarbeid, i stedet for i siloer som begrenser fremgang.

Denne rapporten er et verktøy for å sette betydelsen av en aldrende befolkning agendaen til europeiske institusjoner, byadministrasjoner og frivillige organisasjoner, med henblikk til det sosiale perspektivet på aldring. Denne rapporten kombinerer derfor begrepsmessige tilnærminger til aldring – hovedsakelig Verdens Helseorganisasjons aldersvennlige bymodell – med praktiske og fremtidsrettede eksempler på hvordan byer implementerer endring.

Og å levere når det kommer til endring, er vår viktigste prioritet.

En betydelig mengde arbeid har gått med til denne rapporten, og jeg vil takke Piera Petruzzi ved ESPON og Erik van Ossenbruggen ved ECORYS, samt de ansvarlige for de utmerkede møtene og arrangementene. De har sammen med kolleger på Eurocities-kontoret og lederne av arbeidsgruppene – Tom van Benthem fra Amsterdam og Anne-Berit Rafoss fra Oslo – hatt kontroll på dette arbeidet.

Her hjemme har kollegene i Greater Manchester Combined Authority, spesielt Jo Garsden, Mark Hammond og Maria Gonzales, spilt en uvurderlig rolle. Det har også Dave Thorley ved Manchester By Council, Chris Phillipson og Tine Buffel ved University of Manchester, og Stefan White ved Manchester Metropolitan University.

Jeg håper denne rapporten bare er en milepæl I det pågående arbeidet vårt med å skape et aldersvennlig Europa, og at vi opprettholder vår samarbeidsfokuserte tilnærming til tross for de nasjonale og internasjonale utfordringene som ser ut til å skille oss fra hverandre.

God lesning.

Paul McGarry

Greater Manchester Ageing Hub, lead stakeholder of ESPON ACPA Targeted Analysis

ESPON ACPA – Europeiske byers tilpasning til befolkningsaldring: Policy-utfordringer og beste praksis

Documents

ESPON ACPA policy handbook_NO.pdf

  • Acrobat Document | 6.70MB